ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: VICENZA

Προσδιορισμός του προφίλ των συμβούλων Ε.Π. Επαρχία της Vicenza 18 Φεβρουαρίου 2016

Κατά την ομάδα εργασίας «Ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών» παρουσιάστηκε το πρόγραμμα ECVET.OER.NEET. στους συμμετέχοντες. Στην ομάδα συμμετείχαν σύμβουλοι από δημόσια κέντρα απασχόλησης και ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης.

Τα περιεχόμενα της Ομάδας Εργασίας ήταν:

  • Παρουσίαση των δεδομένων από την εθνική και διεθνή μελέτη για τους ΝΕΕΤ

  • Καταγραφή των δεξιοτήτων που θεωρούνται απαραίτητες στις υπηρεσίες επαγγελματικής καθοδήγησης

  • Προσδιορισμός των απαιτούμενων δεξιοτήτων για έναν σύμβουλο Ε.Π.

  • Κινητοποίηση των συμβούλων για απόκτηση πρόσθετων εργασιακών δεξιοτήτων, ώστε να μπορούν να εργάζονται με ΝΕΕΤs.

Gallery: 
  • English
  • Ελληνικά
  • Italiano
  • Polski
  • Português
  • Español