Δραστηριότητες

Το έργο είναι δομημένο στις ακόλουθες δραστηριότητες (πακέτα εργασίας):

Α1. Η Διαχείριση έργου έχει ανατεθεί στην Επιτροπή Διαχείρισης και στον Επικεφαλής Έταιρο, που θα είναι υπεύθυνοι για : 1. Διαχείριση έργου σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό• 2. Οργάνωση διακρατικών συναντήσεων• 3. Πραγματοποίηση του εγχειριδίου του έργου• 4. Σύνταξη εξαμηνιαίων και τελικών εκθέσεων για τις υλοποιηθείσες δραστηριότητες• 5. Συλλογή και αποθήκευση των εγγράφων του έργου.

Α2. Διασφάληση Ποιότητας Έργου μέσω της ανάπτυξης του Σχεδίου για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και ποιότητα του έργου, με την περιγραφή των περιοδικών δράσεων που σχετίζονται με 3 επίπεδα αξιολόγησης: 1. Αξιολόγηση σε επίπεδο διαδικασίας 2. Αξιολόγηση προϊόντων και αποτελεσμάτων 3. Αξιολόγηση των επιπτώσεων. Οι έρευνες θα διεξάγονται χρησιμοποιώντας τεστ και ερωτηματολόγια δομημένα με ερωτήσεις ανοιχτές, κλειστές και πολλαπλής επιλογής.

A3. Έρευνα & Ανάλυση. Τρεις περιοχές έρευνας:
1. Έρευνα για τον προσδιορισμό του προφίλ δημόσιων και ιδιωτικών συμβούλων σταδιοδρομίας που εργάζονται με NEET
2. Έρευνα και απογραφή των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Μέσων (OERs) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καθοδήγηση των ΝΕΕΤ
3. Ανάλυση Εκπαιδευτικών Αναγκών δημόσιων και ιδιωτικών συμβούλων σταδιοδρομίας που εργάζονται με τους NEET

Α4. Ορισμός του προφίλ δεξιοτήτων του συμβούλου σταδιοδρομίας που εργάζεται με τους NEET, μέσω της ανάλυσης εργασίας και τον προσδιορισμό των βασικών καθηκόντων και του εκπαιδευτικού υποβάθρου.  Σε κάθε προσδιορισμένη βασική δραστηριότητα, έχει αποδοθεί ένα σύνολο μονάδων ECVET

Α5. Ορισμός του εργαλείου πιστοποίησης των προσόντων του  συμβούλου σταδιοδρομίας που εργάζεται με  NEET, προκειμένου να διαβεβαιωθεί ότι εκτελεί τα καθήκοντά του σε  άριστο επίπεδο.
Το σύστημα πιστοποίησης είναι βασισμένο σε μια δομημένη συνέντευξη επικεντρωμένη στον τρόπο που εκτελεί ο σύμβουλος σταδιοδρομίας τα βασικά του καθήκοντα. Με το τέλος της διαδικασίας αποδίδονται μονάδες ECVET.

A6. Σχεδίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους σύμβουλους σταδιοδρομίας και για τους εκπαιδευτές των συμβούλων. Δύο περιοχές δράσης:
1. ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού μοντέλου πρόσωπο με πρόσωπο
2. ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού μοντέλου που θα πραγματοποιηθεί μέσω διαδικτύου (e-learning)

Α7. Δοκιμές των κύριων πνευματικών αποτελεσμάτων.

Α.8. Υλοποίηση της ιστοσελίδας του έργου για την ανταλλαγή γνώσεων μέσω της πρόσβασης σε αρμόδια εργαλεία και υπηρεσίες που είναι χρήσιμα στο επάγγελμα του συμβούλου σταδιοδρομίας.

Α.9. Διάδοση και Αξιοποίηση, για την περιγραφή τους ανατρέξτε στην Ενότητα Η2 της σύμβασης.

  • English
  • Ελληνικά
  • Italiano
  • Polski
  • Português
  • Español